Cách thêm đơn vị tiền tệ cho EDD

Thêm đoạn mã sau vào functions.php của theme đang dùng

function mh_extra_edd_currencies( $currencies ) {
    $currencies['VND'] = __('Việt Nam Đồng', 'minh-hien');
    return $currencies;
}
add_filter('edd_currencies', 'mh_extra_edd_currencies');

Note: Nhớ đổi đơn vị tiền tệ trong đoạn code cho đúng với cái mình cần

Viết một bình luận