Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin 1

Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin

Có lẽ không phải nói nhiều về tính năng này, chỉ cần click login là vô ngay phpmyadmin của database – tính năng phải chờ cả chục năm mới được Directadmin thêm vào.

Để cài đặt tính năng này chúng ta login vào SSH và chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/
./directadmin set one_click_pma_login 1
service directadmin restart
cd custombuild
./build update
./build phpmyadmin
Cài đặt One-Click login to any phpMyAdmin database trên Directadmin 2

Như vậy là xong, rất đơn giản, chút các bạn thành công!

Viết một bình luận