Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và sản phẩm

Nhiều khi bạn xài phải cái theme không có breadcrumb ở trang danh mục sản phẩm và sản phẩm chi tiết. Nhưng bạn cần nó để SEO. Dưới đây là đoạn code để giúp bạn. hãy chèn nó vào file functions.php của theme đang dùng

// Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và sản phẩm
function add_breadcrumb() {
  if (function_exists('rank_math_the_breadcrumbs')) {
    echo do_shortcode('');
  }
  elseif ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) {
   echo do_shortcode('[yoast-breadcrumbs]');
  }
}
add_action('woocommerce_archive_description','add_breadcrumb',10);
add_action('woocommerce_before_single_product', 'add_breadcrumb', 10);

Để dùng được code này, bạn phải cài plugin Yoast SEO hoặc Rank Math SEO và bật chế độ Breadcrumb lên.

Thành quả:

Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và sản phẩm 1 Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và sản phẩm 2

Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận