Code thêm siderbar mới cho wordpress

Bạn cần thêm 1 sidebar nữa cho web của mình nhưng không muốn dùng plugin.

Đơn giản là chèn hàm sau đây vào functions.php của theme đang dùng (khuyến khích xài child theme)

add_action( 'widgets_init', 'mh_register_sidebar' );

function mh_register_sidebar(){
 register_sidebar(array(
 'name' => 'My new sidebar',
 'id' => 'your-sidebar-id',
 'description' => 'My sidebar description',
 'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget group %2$s">',
 'after_widget' => '</aside>',
 'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
 'after_title' => '</h3>',
 ));
}

Nhớ thay đổi têm và id cho đúng với nhu cầu

Sau khi tạo xong, bạn có thể gọi sidebar này bằng cách chèn đoạn code này vào nơi cần chèn trong giao diện

dynamic_sidebar('your-sidebar-id');

Rất đơn giản, chút các bạn thành công!

 

Viết một bình luận