Hiển thị tác giả của sản phẩm

Khi các bạn giao cho nhân viên mình đăng sản phẩm, và muốn sản phẩm hiển thị người đã đăng để dễ bề quản lý, quy trách nhiệm nếu có lỗi. Đoạn code sau sẽ giúp bạn. Các bạn chỉ cần thêm nó vào functions.php của theme hiện hành

//get author of product
function product_author() {
  global $post;
  $author_id=$post->post_author;
  //var_dump($author_id);
  $the_user = get_user_by( 'id', $author_id ); 
  //var_dump($the_user);
  echo '<p><span>Tác giả: </span>'. $the_user->user_nicename . '</p>';
}
add_action('woocommerce_product_meta_end','product_author', 5 );

Ảnh kết quả như sau:

Hiển thị tác giả của sản phẩm 1

Chúc các bạn thành công

 

Viết một bình luận