Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm

Đơn giản là chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng, sau đó css lại là được // Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục function mh_product_subcategories( $args = array() ) { $parentid = get_queried_object_id(); $args = array( ‘parent’ => $parentid ); $terms = get_terms( ‘product_cat’, $args ); if … Đọc tiếp Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm

Code thêm siderbar mới cho wordpress

Bạn cần thêm 1 sidebar nữa cho web của mình nhưng không muốn dùng plugin. Đơn giản là chèn hàm sau đây vào functions.php của theme đang dùng (khuyến khích xài child theme) add_action( ‘widgets_init’, ‘mh_register_sidebar’ ); function mh_register_sidebar(){ register_sidebar(array( ‘name’ => ‘My new sidebar’, ‘id’ => ‘your-sidebar-id’, ‘description’ => ‘My sidebar description’, ‘before_widget’ => … Đọc tiếp Code thêm siderbar mới cho wordpress

How to set acf image field as feature image (works with custom post types too)

Đơn giản là thêm đoạn code này vào functions.php của theme đang dùng <?php function acf_set_featured_image( $value, $post_id, $field ){ if($value != ”){ //Add the value which is the image ID to the _thumbnail_id meta data for the current post add_post_meta($post_id, ‘_thumbnail_id’, $value); } return $value; } // acf/update_value/name={$field_name} – filter for a specific field … Đọc tiếp How to set acf image field as feature image (works with custom post types too)

Cách thêm đơn vị tiền tệ cho EDD

Thêm đoạn mã sau vào functions.php của theme đang dùng function mh_extra_edd_currencies( $currencies ) { $currencies[‘VND’] = __(‘Việt Nam Đồng’, ‘minh-hien’); return $currencies; } add_filter(‘edd_currencies’, ‘mh_extra_edd_currencies’); Note: Nhớ đổi đơn vị tiền tệ trong đoạn code cho đúng với cái mình cần

How to remove Facebook’s fbclid parameter

Từ 2019 mình thấy những link bài viết share lên FB, khi người dùng click vào thì nó hay trả về dạng /?fbclid=xxxx…… Nhìn rất ngứa mắt Hôm nay mình chia sẻ cách để xử lý nó. Đơn giản là bạn thêm đoạn code sau và file .htaccess (nó nằm đâu thì bạn chịu khó … Đọc tiếp How to remove Facebook’s fbclid parameter