Display the discount percentage on the sale badge 1

Display the discount percentage on the sale badge

Hiển thị phần trăm giảm giá trên sale badge woocommerce Chỉ cần add code sau vào functions.php của theme đang dùng.

6 Likes Comment