Tắt thông báo service is currently down 1

Tắt thông báo service is currently down

Đôi khi bạn cài Directadmin, nhưng có một vài service không xài, tắt đi cho nó nhẹ, nhưng hệ thống cứ gửi thông báo hoài. Ví dụ tôi không xài những dịch vụ mail, nên…

Like Comment