Cách xóa trường website trong form comment wordpress

Cách xóa trường website trong form comment wordpress 1

Một số bạn muốn xóa trường website trong cái ô comment mặc định của wordpress. Rất đơn giản là thêm cái đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng add_filter(‘comment_form_default_fields’, ‘website_remove’); function website_remove($fields) { if(isset($fields[‘url’])) unset($fields[‘url’]); return $fields; } Chúc các bạn thành công!