Thêm nội dung trước và sau bài post

Cách thêm nội dung trước bài post

Chỉnh sửa đoạn code sau và thêm vào functions.php của theme đang dùng

function mh_before($content) {
  $beforecontent = 'Nội dung cần chèn'; // Sửa chỗ này
  fullcontent = $beforecontent . $content;
  return $fullcontent;
}
add_filter('the_content', 'mh_before');

Cách thêm nội dung cuối bài post

Chỉnh sửa và thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng

function mh_after($content) {
  $aftercontent = 'Nội dung cần chèn'; //Sửa chỗ này
  $fullcontent = $content . $aftercontent; 
  return $fullcontent;
}
add_filter('the_content', 'mhafter');

Thêm nội dung vào cả trước và sau bài post

Cũng chỉnh sửa và thêm code sau vào funtions.php của theme đang dùng

function mh_before_after($content) {
  $beforecontent = 'Nội dung trước bài viết';
  $aftercontent = 'Nội dung sau/cuối bài viết';
  $fullcontent = $beforecontent . $content . $aftercontent;
  
  return $fullcontent;
}
add_filter('the_content', 'mh_before_after');

Done!

Viết một bình luận