Cách thêm đơn vị tiền tệ cho EDD

Thêm đoạn mã sau vào functions.php của theme đang dùng function mh_extra_edd_currencies( $currencies ) { $currencies[‘VND’] = __(‘Việt Nam Đồng’, ‘minh-hien’); return $currencies; } add_filter(‘edd_currencies’, ‘mh_extra_edd_currencies’); Note: Nhớ đổi đơn vị tiền tệ trong đoạn code cho đúng với cái mình cần