Code nhúng document dạng docx, pdf vào web

Có rất nhiều cách để nhúng file document dạng doc, docx, pdf, xls, xlsx lên web của mình. Ví dụ Sử dụng thẻ  <embed> và <object>, tuy nhiên đây được xem là phương thức lỗi thời, và đã dần bị loại bỏ Sử dụng thẻ <iframe> Sau đây là cách nhúng trình xem document trong … Đọc tiếp Code nhúng document dạng docx, pdf vào web

Code xóa tên bài viết trên breadcrumb yoast seo

Có nhiều bạn sử dụng breadcrumb của yoast seo trên web mình, tuy nhiên trong đó nó có luôn cái tên bài viết hiện tại. Nhìn rườm rà, dài dòng và cảm giác bị dư thừa. Sau đây là đoạn code giúp bạn xóa bỏ cái cảm giác đó. function adjust_single_breadcrumb( $link_output) { if(strpos( $link_output, … Đọc tiếp Code xóa tên bài viết trên breadcrumb yoast seo

Bật chế đô classic editor không cần plugin

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng // disable for posts add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’, 10); // disable for post types add_filter(‘use_block_editor_for_post_type’, ‘__return_false’, 10); Chúc các bạn thành công!

Hàm get sub category sản phẩm

Nếu bạn cần get tên sub category sản phẩm của 1 category nào đó để chèn vào 1 trang (ví dụ trang chủ). Hãy sử dụng hàm sau chèn vào functions.php của theme đang dùng: //Hàm get danh mục con function mh_product_subcategories( $args) { extract($args); $IDbyNAME = get_term_by(‘name’, $cat, ‘product_cat’); $product_cat_ID = $IDbyNAME->term_id; $args = … Đọc tiếp Hàm get sub category sản phẩm

Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm

Đơn giản là chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng, sau đó css lại là được // Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục function mh_product_subcategories( $args = array() ) { $parentid = get_queried_object_id(); $args = array( ‘parent’ => $parentid ); $terms = get_terms( ‘product_cat’, $args ); if … Đọc tiếp Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm

Code thêm siderbar mới cho wordpress

Bạn cần thêm 1 sidebar nữa cho web của mình nhưng không muốn dùng plugin. Đơn giản là chèn hàm sau đây vào functions.php của theme đang dùng (khuyến khích xài child theme) add_action( ‘widgets_init’, ‘mh_register_sidebar’ ); function mh_register_sidebar(){ register_sidebar(array( ‘name’ => ‘My new sidebar’, ‘id’ => ‘your-sidebar-id’, ‘description’ => ‘My sidebar description’, ‘before_widget’ => … Đọc tiếp Code thêm siderbar mới cho wordpress