Code test cấu hình VPS

Lệnh test:  bash <(curl -s http://lg-vn2.vhost.vn/check.sh) Chi tiết: Lấy thông tin CPU (model, số core, xung nhịp). Lấy thông tin dung lượng RAM/RAM usage. Lấy thông tin dung lượng swap/swap usage. Lấy thông tin dung lượng disk/disk usage. Thông tin Virtualization. Xem uptime. Numjobs trong lệnh FIO sẽ là số core của CPU nhân 4. … Đọc tiếp Code test cấu hình VPS